යුගල පද සාදමු


පහත දැක්වෙන පදවලින් යුගල පද සෑදීමට අවශ්‍ය පදය දක්වා ඇති කොටුව වෙත Drag කරන්න
ලකුණු
0
100
<==>