සාධක සෙවීම

1.පාඩමට පිවිසෙමු

2.අපි බලමු කොහොමද සාධක
හොයන්නෙ කියලා


3.අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

4.අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

5.අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

6.අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

7.අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

8.හොදයි අපි ආපසු හැරී බලමුද
අපි දැකපු දේවල් ගැන


9.හොදයි අපි මේ සියල්ල තුලින්
යමක් ගන්න බලමු