ජල දූෂණය යනු කුමක් ද?

මිනිසා විසින් ජලය අපිරිසිදු කිරීම මෙසේ හදුන්වයි.

ජලය දූෂණය වන ආකාර