පහත සඳහන් ගැටලු අවම කරගැනීමට නම් භූමිය සංරක්ෂණය කළ යුතුය. .