පහත සඳහන් පරිදි අවිධිමත් ලෙස භූමිය පරිහරණය කිරීම නිසා ගැටලු කිහිපයක් නිර්මාණය වෙයි.