පුරුෂ භේදය.සිංහල - 5 ශ්‍රේණියමම, අපි
ළමයා, ඔහු, ගස
උත්තම හා මධ්‍යම පුරුෂවලට අයත් නොවන නාම පද සියල්ල ප්‍රථම පුරුෂ වේ.
   
  

වචන මත click කරමින් ඉගෙනගන්න.