සමාන වචන සොයමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය
හරි ගණන
වැරදි ගණන
    

නිවැරදි වචනය තෝරා ඒ මතclick කරන්න.