නිවැරදි ලෙස ස, ශ හා ෂ යොදමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය
හරි ගණන
වැරදි ගණන
    

නිවැරදි අකුර තෝරා click කරන්න.