රාජකාරි ලිපියක අඩංගු කොටස් නම් කරමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

යවන්නාගේ අත්සන

අන්තර්ගතය

ලබන්නාගේ ලිපිනය

යවන්නාගේ ලිපිනය
හා දිනය

මාතෘකාව

සුදුසු කොටුවට වගන්ති ඇද දමන්න (Drag & Drop).