කෙටි යෙදුම් හඳුනා ගනිමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය
    

හිස්තැනට සුදුසු යෙදුම තෝරා click කරන්න.