නිවැරදි වචනය සොයමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය
    

නිවැරදි අකුරු සහිත වචනය තෝරා click කරන්න.