නිවැරදි ව අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය
කොටුවලින් අකුරක් තෝරා එය මත ක්ලික්(Click)කරන්න.