නිවැරදි අකුරු යොදා හිස්තැන් පුරවන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) ස             ඤක අකුරු

(2) කපිරි          ඤා සංගීතය

(3) සංගීත           යා

(4) පිපිඤ්

(5) අව           ව