සිංහල ක්‍රමයට මාස හඳුනා ගනිමු.සිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) ජනවාරි

(2) පෙබරවාරි

(3) මාර්තු

(4) අප්‍රේල්

(5) මැයි

(6) ජුනි