පහත සඳහන් වචනවල යෙදී ඇති පිල්ලම් හඳුනාගෙන නම් කරන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) මාමා

(2) කැලය

(3) කෑම

(4) කිරම

(5) ගීතය