විරුද්ධ අර්ථය දෙන වචනය තෝරන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) මිහිරි

(2) සුවඳ

(3) පිපුණු

(4) බොරු

(5) අග