සමාන වචනය තෝරන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) කැලය

(2) තුවාලය

(3) කාලය

(4) කරන ලද

(5) මැරුණු