ප්‍රාණවාචී, අප්‍රාණවාචී පද අදාළ කොටුවට ඇද දමන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය