සමාන තේරුම ඇති වචනය තෝරන්නසිංහල - 5 ශ්‍රේණිය

(1) අම්මා

(2) මනාපය

(3) යහළුවා

(4) වතුර

(5) ලස්සන