දිග හා දුර - 2

1). ගුණ කරන්න

ගැටලු අංක
    
m
cm