සංඛ්‍යා රටා - 2

1.පහත දී ඇති උදාහරණය දෙස බලා රටාව සම්පූර්ණ කරන්න

ගැටලු අංක
උදා :