10 න් බෙදීම

Ex). පියවර අනුව යමින් සංඛ්‍යාවක් 10 න් බෙදන අයුරු අවබෝධ කරගන්න.