කාලය - 2
1) පහත දැක්වෙන ඩිජිටල් ඔරලෝසු වේලාවන්ට ගැළපෙන සාමාන්‍ය ඔරලෝසු වේලාව දකුණු පසින් තෝරන්න.
වෙනත් ගැටළු ලබා ගැනීමට
click කරන්න