කාලය - 2
පහත දී ඇති සාමාන්‍ය ඔරලෝසු වේලාවට අදාළ ඩිජිටල් ඔරලෝසු වේලාව ලබාගන්න.
සාමාන්‍ය ඔරලෝසුව ඩිජිටල් ඔරලෝසුව
පෙ.ව. 1.00
පැය 01:00
පෙ.ව. 2.00
පැය 02:00
පෙ.ව. 3.00
පැය 03:00
පෙ.ව. 4.00
පැය 04:00
පෙ.ව. 5.00
පැය 05:00
පෙ.ව. 6.00
පැය 06:00
පෙ.ව. 7.00
පැය 07:00
පෙ.ව. 8.00
පැය 08:00
පෙ.ව. 9.00
පැය 09:00
පෙ.ව. 10.00
පැය 10:00
පෙ.ව. 11.00
පැය 11:00
මධ්‍යහ්න 12.00
පැය 12:00
සාමාන්‍ය ඔරලෝසුව ඩිජිටල් ඔරලෝසුව
ප.ව. 1.00
පැය 13:00
ප.ව. 2.00
පැය 14:00
ප.ව. 3.00
පැය 15:00
ප.ව. 4.00
පැය 16:00
ප.ව. 5.00
පැය 17:00
ප.ව. 6.00
පැය 18:00
ප.ව. 7.00
පැය 19:00
ප.ව. 8.00
පැය 20:00
ප.ව. 9.00
පැය 21:00
ප.ව. 10.00
පැය 22:00
ප.ව. 11.00
පැය 23:00
මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00
පැය 24:00 හෝ පැය 00:00