බෙදීම - 2

1). පහත සඳහන් දීර්ඝ බෙදීමෙහි පියවර නිවැරදි ලෙස සම්පූර්ණ කරන්න.