සංඛ්‍යා අවබෝධය

6. පහත දී ඇති ඉලක්කම් 4 න් ම සෑදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව හා කුඩාම සංඛ්‍යාව ලියන්න
i).

සෑදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව = සෑදිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාව =