සංඛ්‍යා අවබෝධය

2.පහත ගණක රාමුවලින් නිරූපණය වන සංඛ්‍යා සෑදෙන අයුරු දක්වන්න

දාහේ ඒවා .......යි = සියයේ ඒවා ....යි = දහයේ ඒවා .....යි = එකේ ඒවා ......යි = සංඛ්‍යාව =
ඔබට අවශ්‍ය නම් නිදසුන බැලීමට