සංඛ්‍යා අවබෝධය

1. පහත ගණක රාමුවලින් නිරූපණය වන සංඛ්‍යා අදාළ කොටු තුළ ලියන්න