මිනිසා හා තොරතුරු

සිංහලයේ වීරයෝ.


ඩී.එස්.සේනානායක මැතිතුමා

හෙන්රි ඕල්කොට් තුමා

මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ වීරයා

වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මැතිතුමා

අනගාරික ධර්මපාල තුමා

ආනන්ද කුමාරස්වාමී මැතිතුමා

එම්. සී. සිද්දි ලෙබ්බෙ මැතිතුමා

ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් අරුනාචලම් මැතිතුමා

ශ්‍රීමත් පොන්නම්බලම් රාමනාදන් මැතිතුමා

ආතර් වී දියෙස් මැතිතුමා

සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිතුමා

වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි

ඇස්. මහින්ද හිමි

ආනන්ද රාජකරුණා මහතා

පී.බී. අල්විස් පෙරේරා මහතා

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 5 ශ්‍රේණිය