වැඩ පහසුකිරීමේ මං

සුළං මඟින් වැඩ පහසු කර ගැනීම.

සුළං පෙත්ත1

සුළං පෙත්ත2

දියර ඉසිනය1

දියර ඉසිනය2

මයිනහම

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 5 ශ්‍රේණිය