අපේ යහ පැවැත්ම

හොඳ පුරුදු.

දෙමාපියන් නමදී.

තම ආගම සිහිකරයි.

ක්‍රිස්තියානි.

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් - 5 ශ්‍රේණිය