ගණන් හදන රොබෝ
÷
in
out

" වෙනත්" යන්න මගින් සංඛ්‍යා ලබා ගන්න. "අරඹන්න" යන්න මගින් පිළිතුර ලබා ගන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය