දිශා?
?
?
?
ගෙදරට උතුරින්, දකුණින්, නැගෙනහිරින් හා බස්නාහිරින් පිහිටා ඇත්තේ මොනවාදැයි සොයන්න.
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය