බර මැනීම
අඩු කරමු.

ග්රෑම් 1000 = කිලෝග්රෑම් 1
1
kg
g

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය