පරිමාව අඩුකිරීම.

l
ml
ml
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
ml
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
    Fill බොත්තම මත ක්ලික් (Click) කර පිළිතුර ලබා ගන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය