පරිමාව හා ධාරිතාව
පරිමාව
හා
ධාරිතාව
l
ml
ml
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
ලීටර 1 = මිලිලීටර 1000

කරාමයට click කර කැමති පරිමාවක් ලබා ගන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය