බෙදීම

1). පහත සඳහන් දීර්ඝ බෙදීමෙහි පියවර නිවැරදි ලෙස සම්පූර්ණ කරන්න.

    
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය