අඩු කිරීම
         1. පහත සංඛ්‍යා අඩු කරන්න.         ගැටළු අංක    


    
දා
සි
වසා සිටින කුරුල්ලන් ගණන
පියඹා ගිය කුරුල්ලන් ගණන
ඉතිරි කුරුල්ලන් ගණන
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය