මුදල්


පළමු කොටුවේ ඇති අගයට ගැළපෙන අගයන් දෙවන කොටුවෙන් තෝරන්න.


ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය