කාලය.
         කොටුව තුල දැක්වෙන කාලයට සමාන කාලය තොරන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය