සංඛ්‍යා අවබෝධය.         සංඛ්‍යා මාරුකරමින් අඩු එකේ සිට වැඩි එක දක්වා සකස් කරන්න.
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය