බෙදීම - 1

Ex). පියවර අනුව යමින් සංඛ්‍යාවක් 2 න් බෙදන අයුරු අවබෝධ කරගන්න.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය