ලීටර හා මිලිලීටර

         පළමු තීරුවට සමාන අගයන්, දෙවන තීරුවෙන් තෝරන්න.ලකුණුගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය