ගණක රාමුව ඇසුරින් ගණන් කරමු.
    ඊතල වලට ක්ලික් (Click) කර බෝල යවන්න.
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය