ඝන වස්තු හා හැඩතල

පහත ඝන වස්තුවල ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු.

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය