මීටර හා සෙන්ටිමීටර

         කොටුව තුල ඇති අගයන්ට සමාන අගයන් කොටුව තුලට ඇද දමන්න.


ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය