සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම

      

   විනාඩි 5 ක් ඇතුලත ගුණ කර දිනන්න.

පිළිතුර
ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය