සංඛ්‍යා රටා

         විනාඩි 5 ක් ඇතුළත පහත දී ඇති රටාව බලා ඊළඟට එන සංඛ්‍යාව ලියන්න.
         ගැටළු අංක    


ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය