සංඛ්‍යා අවබෝධය


       සංඛ්‍යාවට ගැලපෙන වචනය කොටුව තුලින් තෝරන්න.


        (1)  4000

        (2)  7000

        (3)  1000

        (4)  9000

        (5)  3000

ගණිතය - 4 ශ්‍රේණිය