සුදුසු ම අනුපිළිවෙළට සකසමු.
සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය


      

නිවැරදි පිළිවෙළ ලැබෙන පරිදි වගන්ති මත click කරන්න.